Nyhetsbrev December 2015

Hej!

Här kommer sista nyhetsbrevet för detta år kring arbetet att skapa ännu bättre samverkan och näringslivsklimat här i Eda Kommun!

Aktuellt

Avstämningsmöte med Svenskt Näringsliv

Den 1 December hölls en avstämningsmöte med Svenskt Näringsliv på AB Hilmer Andersson. Svenskt Näringsliv gick där igenom den senaste företagsklimats rankingen och kommunen gav en uppdatering kring det arbete de gjort för att företagsklimatet. En sammanfattning av detta möte ges nedan.

Extrainsatt seminarieträff om Ekonomi

Som del av den seminarieserie vi arrangerar tillsammans med kommunen hålls på begäran en extra ekonomi träff den 9 December kl 18.30 på Eda Golfklubb.

Avstämningsmöte med Svenskt Näringsliv

Istället för ett styrelsemöte höll vi den 1 December ett avstämningsmöte tillsammans med Kommunen och Svenskt Näringsliv på AB Hilmer Andersson.

Under mötet hölls många givande diskussionen kring hur vi kan fortsätta vårt jobb tillsammans under 2016.

Svenskt Näringsliv

Christer Östlund från Svenskt Näringsliv presenterade där delar av den undersökning om näringslivsklimatet de gjort med tillägg av de ranking siffror som nu tagits fram.

Christer tryckte på vikten av ett väl fungerande näringsliv för att få skatteintäkter som kan bidra till finansieringen av övrig verksamhet i en kommun så som skola, vård och omsorg.

Svenskt Näringsliv jobbar tätt ihop med ett handfull antal kommuner, men har tack vare en tidig start kommit längst med Eda Kommun.

Arbetet går ut på att vara en del i kommunernas förbättringsarbete när gäller näringslivsklimatet.

Enligt Christer är det politikers och tjänstemäns attityd mot företagare som påverkar det sammanfattande omdömet mest.

Statistik delen av rankingen, vilken inte påverkas av attityder och åsikter, visar på att vi har förutsättningar för att ha ett bra företagsklimat till skillnad mot vad siffrorna i nuläget visar.

En ny undersökning kommer att genomföras i Februari och desto fler som då svarar desto mer rättvisande resultat.

Eda Kommun

Stefan Johannesen - Näringslivsstrateg på Eda Kommun - beskrev att förbättring av näringslivet är en lång process som måste få ta tid.

Arbetet började med träffen Maj 2015 tillsammans med kommunen, företagare och Svenskt Näringsliv. Där togs tre prioriterade åtgärder fram:

  • Nyheter & bearbeta media
  • Tidsbestämd återkoppling
    • Service deklarationer
  • Redovisa direktupphandlingar

Se en mer utförlig beskrivning här om vad som gjorts inom respektive område.

En ny uppsättning prioriterade åtgärder kommer att tas fram i samarbete med företagare i början av nästa år.

I tillägg till punkterna ovan har även bestämts att dialogen och kommunikation med företagen skall ökas ytterligare, t.ex:

  • Ökat deltagande på Eda Näringslivs möten och ökad information till Eda Näringslivsförening
  • Fler företagsbesök

Kommunen har även arrangerat en seminarieserie tillsammans med Eda Näringslivsföreningen för att locka fler att blir företagare och öka kontaktnäten.

Kommunen håller även på att ta fram en ny upphandlingspolicy och möjligheten att göra mindre upphandlingar som mindre företag har möjlighet att vara med och konkurrera om.

Just kring upphandling inbjuds till en ökad dialog med företagen för att kunna identifiera hur denna process kan förbättras.

Eda Näringslivsförening

Runar Johansson - Vice Ordförande i Eda Näringslivsförening - listade de aktiviteter vi jobbar med för att bidra till ökad samverkan och förbättrat näringslivsklimat.

T.ex. har vi arrangerat seminarieserien tillsammans med kommunen, frukostmöte om juridik och arbetsrätt och jobbar nu med ett event som ska lyfta fram det positiva i Eda när gäller boende och företagande.

Eventet är preliminärt planerat till Maj 2016.

Nästa möte kommer att hållas Tisdagen den 2 Februari kl 19.00 på Spinnhjulet i Skillingsfors.

Styrelsemötena är öppna för alla medlemmar och ni är hjärtligt välkomna att komma dit och lyssna och föra fram era åsikter.

Hör gärna av er om ni har några synpunkter eller idéer på vad vi tillsammans kan göra för att förbättra Näringslivsklimatet här i Eda Kommun!

God Jul och Gott Nytt År önskar

Styrelsen i Eda Näringslivsförening

För stark lokal utveckling!

www.edanaringsliv.se